PI_GRYWALIZACJA

Celem projektu jest „zwiększenie zakresu wiedzy o rzeczywistym potencjale pracowników wykorzystywanym w codziennej praktyce zawodowej” poprzez stworzenie narzędzia informatycznego do zarządzania wiedzą w organizacji i jej agregacji.

Proponowane rozwiązanie zakłada opracowanie narzędzia do prowadzenia gry społecznościowo – rozwojowej w płaszczyźnie Firma - Klienci na bazie nieskomplikowanej aplikacji internetowej.

Główne elementy proponowanego rozwiązania:

  • Podstawą proponowanego rozwiązania będzie platforma pozyskiwania wiedzy o kompetencjach wykorzystywanych przez pracowników w kontaktach z klientami. Poprzez możliwość bezpośredniego pozyskania tej informacji od klientów firma może na bieżąco monitorować rozwój swoich pracowników. Klienci będą zapraszani do oceniania wiedzy i kompetencji kontaktujących się z nimi pracowników firmy . Będą również oceniali użyteczność tych kompetencji
  • Zarówno klienci dokonujący oceny jak i sami pracownicy będą uczestniczyć w specjalnie zaprojektowanej grze, w której punktowane będą różnego rodzaju aktywności – inne dla klientów (dokonanie oceny, sformułowanie uwag i sugestii rozwojowych etc.) i dla samych pracowników (np. formułowanie planów rozwojowych i ich realizacja). Kluczowe znaczenie będzie miało przygotowanie systemu zachętdo wprowadzania ocen – w oparciu o koncepcję gry.
  • Uczestnicy gry – zarówno klienci jaki pracownicy - będą informowani o jej rezultatach oraz zapraszani do różnego rodzaju wspólnych aktywności o charakterze społecznościowym
  • System będzie uzupełniony o bazę wiedzy o potencjale (wiedza, umiejętności, doświadczenia i zaangażowanie) pracowników (zalogowanych do systemu) – aktualizowana i rozwijana na bieżąco
  • Mapa wiedzy – każdy element wiedzy zamieszczony w systemie będzie przypisany do obszaru tematycznego i funkcjonalnego. Przewidujemy również, że elementy te będą posiadały „historię wykorzystania” wskazującą do czego i przez kogo były one wykorzystywane
  • Pigułki wiedzy – krótkie multimedialne prezentacje na precyzyjnie określane tematy (np.: jak wystawić korektę faktury VAT)
  • System nagradzania za rozwój – głównym czynnikiem motywacyjnym jest sama gra użytkowników wzmacniana informacjami zwrotnymi o osiągnięciach (własnych i innych uczestników), bonusami za działania (np. możliwość uczestnictwa w szkoleniu) oraz powszechnego honorowania osiągnięć (status eksperta, informacje w intranecie etc.)
  • Możliwe powiązanie z innymi systemami ZZL – np.: powiązanie aktywności ze ścieżkami kariery, motywacja, awanse

Jednym z głównych elementów proponowanego rozwiązania będzie aplikacja IT do prowadzenia gry społecznościowo – rozwojowej dla klientów. Aplikacja może być bazą dla tworzenia środowiska społecznościowego między pracownikami a klientami firmy. Aplikacja będzie dostępna dla pracowników i wybranych klientów – umożliwia ocenę pracowników pod kątem różnych kryteriów.

Proponowane rozwiązanie dotyczy wprost dwóch tematów określonych dla projektów innowacyjnych testujących. Pierwszy z nich to tworzenie i wdrażanie narzędzi pomiaru wiedzy przedsiębiorstwa. Drugi dotyczy motywowania pracowników do budowania wiedzy przedsiębiorstwa.

 

Całkowity koszt realizacji projektu: ok. 2,5 mln zł (w trakcie negocjacji)

Okres realizacji projektu: w trakcie negocjacji

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach poddziałania 2.1.1 Rozwój Kapitału Ludzkiego w przedsiębiorstwach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Projekt realizowany w ramach konkursu: „Rozwiązania jutra w HR”

Lider projektu:                 Nowoczesna Firma S.A.

Partner projektu:            GogoMedia

 

Projekt „PI_GRYWALIZACJA” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013