Zapytanie ofertowe - ozn. NF/122016/1.1.1

Zakup usług badawczych

Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,

Poddziałanie 1.1.1 ,,Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami udostępniono pod poniższym linkiem aktywnym:

http://firma.nf.pl/upload/1.1.1t-1.zip

Termin składania ofert: 14-12-2016

Zapraszamy do składania ofert.