E-business Mobile Training

Szkolenia w zakresie E-biznesu z wykorzystaniem telefonii komórkowej – zastosowanie mobilnego systemu wspomagającego sposób prowadzenia zajęć w celu nabycia umiejętności zarzadzania e-biznesem

Szybki rozwój urządzeń mobilnych radykalnie zmienił sposób komunikacji i pozyskiwania informacji w dzisiejszym świecie i bez wątpienia stał się jednym z głównych motorów napędowych w rozwoju innowacyjnych metod nauczania. Dynamiczny rozwój telefonii komórkowej, coraz lepsze telefony oraz tańszy i szerszy dostęp do sieci przyczynił się do popularyzacji nowego sposobu nauki, który opiera się na szybkim przekazie informacji, zaufaniu do narzędzi ICT oraz aktywnym udziale w procesie nauczania, wypierając bierne uczestnictwo w wykładach.

Dlatego też, głównym celem projektu jest zaadoptowanie i praktyczne włączenie innowacyjnej metodyki mobile Performance Suport System w obszar szkoleń z zakresu zarzadzania e-biznesem. Metoda mPSS została opracowana w ramach projektu Leonardo da Vinci DOI (2010) i traktuje m-learning, jako formę systemu wspomagającego proces edukacyjny i szkoleniowy. Wpłynie to na zwiększenie skuteczności szkoleń w perspektywie długoterminowej poprzez zapewnienie uczestnikom szkoleń wsparcia w kontekście ich konkretnych potrzeb zawodowych.

Projekt ma na celu również dostosowanie szkoleń z zakresu kompetencji e-biznesowych do systemu edukacji zdalnej w oparciu o telefonię bezprzewodową poprzez stworzenie interaktywnego środowiska edukacyjnego, dzięki czemu szkolenia te wpiszą się w nurt innowacyjnych trendów edukacyjnych, które wpływają na zwiększenie jakości kształcenia dorosłych. Celem projektu jest też rozpowszechnienie rezultatów projektu w środowisku instytucji szkoleniowych oraz organizacji edukacyjnych wspierających edukację. Ponadto, cele projektu przyczynią się do dalszego rozwoju uczenia się na odległość w oparciu o technologię bezprzewodową i włączeniu go w główny nurt edukacji i projektowania szkoleń. Tym samym projekt stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku szkoleniowego na szkolenia e-biznesowe dostępne na życzenie w dowolnym czasie, miejscu i bez ograniczeń technologicznych i sprzętowych.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie pl.mtraining.eu

Koordynator projektu:
Piotra Maczuga
tel. 22 314 14 94
piotr.maczuga(at)nf.pl