Ład korporacyjny

Spółka przestrzega Zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect zgodnie z uchwałą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nr 293/2010.