Rozwój wykorzystania rozwiązań informatycznych w biznesie poprzez cyfryzację współpracy Nowoczesnej Firmy S.A. z firmami szkoleniowymi

Przedmiotem projektu jest wdrożenie zaawansowanego systemu informatycznego oraz zintegrowanie go z systemami informatycznymi współpracujących partnerów biznesowych, w wyniku czego znaczna część procesów biznesowych realizowanych obecnie w sposób tradycyjny przeprowadzana będzie w sposób zautomatyzowany.

W ramach projektu planowane jest stworzenie rozwiązania informatycznego, które będzie standaryzowało, pobierało i prawidłowo wyświetlało w systemie CRM aktualne oferty szkoleń otrzymane od partnerów, zgodnie z bieżącym poziomem zainteresowania szkoleniami o konkretnej tematyce zarejestrowanym w systemie informatycznym przedsiębiorstwa NF. Dodatkowo informacje o dostępnych miejscach na szkolenia będą wyświetlane w serwisie szkolenia.nf.pl.. System będzie zintegrowany z systemami partnerów pod kątem automatycznej aktualizacji stanów zapisów na poszczególne szkolenia, co gwarantować będzie zabezpieczenie przed sytuacją umieszczenia na serwerze nieaktualnych ogłoszeń.

Projektowany system B2B związany będzie z zapewnieniem przez Nowoczesną Firmę wsparcia informatycznego oraz marketingowego firmom współpracującym w ramach powiązania B2B.

Realizacja projektu przebiegać będzie w ramach następujących etapów:

  1. Zaprojektowanie:

W ramach pierwszego etapu zostaną zlecone usługi eksperckie ukierunkowane na opracowanie dokumentacji projektowej oprogramowania, w ramach których zrealizowane zostaną następujące zadania:

  1. Opracowanie oprogramowania

W ramach drugiego etapu sztab opieki nad projektem i jego wsparcia w ramach dokona precyzyjnego określenia potrzeb Wnioskodawcy oraz partnerów pod kątem dostępnych technologii informatycznych. W ramach kolejnych zadań zostanie opracowany algorytm weryfikacji oraz zaprojektowany cały innowacyjny system informatyczny.

Przeprowadzone opracowanie, zawierać będzie elementy organizacyjne, funkcjonalne i technologiczne, a jej efektem będzie opracowanie modelu funkcjonalno – użytkowego oprogramowania najlepiej dopasowanego do potrzeb i oczekiwań Wnioskodawcy, zgodnie z jego zindywidualizowanymi oczekiwaniami.

  1. Testowanie, walidacja i integracja systemu.

Trzeci etap zostanie przeprowadzony przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne. Na tym etapie opracowane zostaną schematy testowania niezbędne do optymalizacji systemu i prawidłowej walidacji oprogramowania. Wykorzystana zostanie nowa infrastruktura informatyczna pozwalająca na dokonanie rozbudowanego, wielozakresowego testu programów, zgodnie ze schematami funkcjonalno – użytkowo – technicznymi wskazanymi we wnioskach z wcześniejszych analiz. Testy systemu zostaną przeprowadzone w warunkach identycznych ze spotykanymi w realiach biznesowych i kontaktach z partnerami. Zarówno na etapie testów, jak i walidacji nanoszone będą korekty w dokumentacji projektowej. Pozytywna walidacja systemu pozwoli na integrację systemu co oznaczać będzie zakończenie realizacji projektu.

Całkowity koszt realizacji projektu: 1.589.600,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.06.2012 – 31.03.2013

Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Kontakt merytoryczny:
Sławomir Kurowski
tel. 22 314 14 89
slawomir.kurowski@nowoczesnafirma.pl

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” – „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
„Rozwój wykorzystania rozwiązań informatycznych w biznesie poprzez cyfryzację współpracy Nowoczesnej Firmy S.A. z firmami szkoleniowymi ”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka