Wdrożenie innowacyjnego systemu wymiany danych kluczem do rozwoju spółki Nowoczesnej Firmy S.A.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie zaawansowanego systemu informatycznego oraz zintegrowanie go z systemami informatycznymi współpracujących partnerów biznesowych, w wyniku czego znaczna część procesów biznesowych realizowanych obecnie w sposób tradycyjny przeprowadzana będzie w sposób zautomatyzowany.

W ramach projektu planowane jest stworzenie rozwiązania informatycznego, które będzie standaryzowało, pobierało i prawidłowo wyświetlało w serwisie praca.nf.pl aktualne oferty pracy otrzymane od dostawców/partnerów w postaci plików w formacie .xml, pomimo tego, że każdy dostawca ogłoszeń ma swój własny schemat wysyłania danych w pliku .xml, uzależniony od swojego własnego systemu. Jednocześnie automatycznie generowane będą dane statystyczne dla dostawców dotyczące stopnia zainteresowania poszczególnymi ofertami, pozwalające na bieżące monitorowanie rynku.

Przedstawiony system B2B związany będzie z zapewnieniem przez Nowoczesną Firmę wsparcia informatycznego oraz marketingowego firmom współpracującym w ramach powiązania B2B. Współpraca dwustronna przyniesie Wnioskodawcy realne korzyści w postaci zwiększenia liczby przedstawianych ofert zwiększając tym samym przychody firmy, przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu kosztów.

Realizacja projektu przebiegać będzie w ramach następujących etapów:

  1. Prace analityczne oraz zakup infrastruktury informatycznej:

Sztab opieki nad projektem i jego wsparcia w ramach analiz przedwdrożeniowych dokona precyzyjnego określenia potrzeb Wnioskodawcy oraz partnerów pod kątem dostępnych technologii informatycznych. W ramach kolejnych zadań zostanie opracowany algorytm weryfikacji oraz zaprojektowany cały innowacyjny system informatyczny.

  1. Wstępne wdrożenie

W momencie zakończenie analizy przedwdrożeniowej oraz instalacji systemu informatycznego, dokonane zostaną wstępne prace wdrożeniowe.

W końcowym etapie wstępnego wdrożenia planowane jest wstępne przygotowanie systemu do obsługi przez pracowników Nowoczesnej Firmy oraz partnerów. Na tym etapie gotowa będzie wstępna dokumentacja techniczna aplikacji oraz dopasowywana będzie do potencjału technologicznego partnerów Wnioskodawcy. Zanalizowany zostanie potencjał technologiczny firm partnerskich, w celu wypracowania modelu o możliwie szerokim zakresie zastosowania i wyłonieniu parametrów podlegających testowaniu. Końcowym elementem prac będzie uzyskanie aplikacji o wymaganym potencjale funkcjonalno – technologicznym.

  1. Testowanie i walidacja systemu.

Trzeci etap zostanie przeprowadzony przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne. Na tym etapie opracowane zostaną schematy testowania niezbędne do optymalizacji systemu i prawidłowej walidacji oprogramowania. Wykorzystana zostanie nowa infrastruktura informatyczna pozwalająca na dokonanie rozbudowanego, wielozakresowego testu programów, zgodnie ze schematami funkcjonalno – użytkowo – technicznymi wskazanymi we wnioskach z wcześniejszych analiz. Testy systemu zostaną przeprowadzone w warunkach identycznych ze spotykanymi w realiach biznesowych i kontaktach z partnerami. Zarówno na etapie testów, jak i walidacji nanoszona będą korekty w dokumentacji projektowej. Pozytywna walidacja systemu pozwoli na wdrożenie systemu co oznaczać będzie zakończenie realizacji projektu.

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 816.800,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.06.2012 – 31.05.2013

Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Kontakt merytoryczny:
Sławomir Kurowski
tel. 22 314 14 89
slawomir.kurowski@nowoczesnafirma.pl

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” – „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
„Wdrożenie innowacyjnego systemu wymiany danych kluczem do rozwoju spółki Nowoczesnej Firmy S.A.”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka