Innowacyjny silnik wyszukiwarki semantycznej web 3.0
w sektorze biznesu

Celem projektu jest zdobycie nowej wiedzy, stworzenie nowego rozwiązania w postaci innowacyjnego silnika wyszukiwarki semantycznej web 3.0 w sektorze biznesu, a następnie jego wdrożenie w Nowoczesnej Firmie S. A. w 2013 roku  w postaci  innowacyjnego systemu głębokiego wyszukiwania informacji na temat firm i ofert produktowo-usługowych w Internecie.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  • przeprowadzenie badań przemysłowych,
  • prace rozwojowe
  • dokonanie wdrożenia w praktyce przedsiębiorstwa.

Projekt polega na opracowaniu od podstaw samosprawdzającej się żywej bazy danych, która będzie innowacyjną specjalistyczną wyszukiwarką ukierunkowaną na  potrzeby firm. Poprzez stworzenie szeregu algorytmów, ich optymalizację i przeprowadzenie testów wydajnościowych powstanie system informatyczny, który stanowił będzie krok  na ścieżce postępu informatycznego  w zakresie  ogólnych koncepcji przechwytywania, przekazywania, gromadzenia, wydobywania informacji i ich prezentowania.

Wyniki prac badawczo-rozwojowych  przyczynią się również do rozwoju technologii związanych z Internetem wprowadzając całkowitą automatyzację aktualizacji danych i tworzenia baz produktowych firm.

Planowany do opracowania i wdrożenia system stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby firm - użytkowników portalu nf.pl, jak również samego Wnioskodawcy. Z perspektywy przedsiębiorstw obecne na rynku wyszukiwarki nie zapewniają wystarczająco głębokiego poziomu generowanych danych w odniesieniu do wszystkich segmentów gospodarki. Dostępne wyszukiwarki dzielą się na głębokie, ale wąskie  (np. gastronauci.pl) lub płytkie, ale szerokie (np. pf.pl). Według użytkowników portalu nf.pl, takie rozwiązania nasuwają wiele ograniczeń i nie spełniają w pełni potrzeb użytkowników biznesowych, gdyż nie pozwalają uzyskać pełnego obrazu szukanej firmy lub oferty. Generowane  informacje są cząstkowe i by uzyskać głębokie dane o firmie lub ofercie  należy kontynuować eksplorację w kolejnych źródłach internetowych lub poprzez kontakt bezpośredni z instytucją, co jest czasochłonne i wielokrotnie nieefektywne.

Całkowity koszt realizacji projektu: 6.179.696,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.05.2011 – 30.09.2013

Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych, osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Kierownik projektu
Sławomir Kurowski
tel. 22 314 14 89
slawomir.kurowski@nowoczesnafirma.pl

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” – „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
„Innowacyjny silnik wyszukiwarki semantycznej web 3.0 w sektorze biznesu”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka